X-Ray Inspection
· X-ray 电池检测系统
- Inno-BX0110
- Inno-BX0130
- Inno-BX0110S
- Inno-BX0110M
- Inno-BX080T
- Inno-BX080T2
- Inno-BX080I
- Inno-BX080I2
- Inno-BX110M
- Inno-BX110T2
- Inno-BX080D-B2B1X
- Inno-BX100Q-BPEX
- Inno-BX080D-B2CX
- 产品特色
· Small Size Battery
  Inspection system
- 圆柱形X-ray检测系统
- 手动电池检测系统
· X-ray 食品异物检测系统
- Inno-3080
- Inno-4065
- Inno-5120
- Inno-6120
- 产品特色
· 其他X-ray检测系统
- 玻璃表面金属异物检测系统
- 密度检测系统
 
HOME > Products > Other Battery Inspection System > Density Inspection System
 
密度检测系统
 
※ 主要特色
 
正负极极片的密度检测,自动分析良品与不良
 
- Average : 208.64
- Min : 205.5
- Max : 212.5
 
※ 极片X-ray检测画面
 
 
 
Home | 公司介绍 | 产品介绍 | 技术资料 | Q&A | NEWS
(431 815) 韩国京畿道安養市東安區東便路13, 65号,5层 / TEL: 031-215-5174 / FAX: 031-421-2864 / E-mail: regina@innometry.com
China office : Shanghai-shi Minhang-qu Hongshen-lu 3799 Nong 9 Hao 101 Shi ,China
Copyright ©2012 Innometry All right reserved.